Vlastný stôl a Prípravníček

Vlastný stôl (pomoc deťom pri príprave na vyučovanie) je jednou z nosných aktivít, ktorá od roku 2009 prebieha v Centre každý deň v čase od 13. do 16. hod. Od roku 2013 je prehĺbená ešte o aktivitu Prípravníček pre deti predškolského veku, pretože skúsenosti nám ukazujú potrebu pracovať už s deťmi predškolského veku.

Vlastný stôl je zameraný na každodennú pomoc deťom pri príprave na vyučovanie. Podávame pomocnú ruku deťom, ktorým – obrazne povedané – chýba ich vlastný stôl na učenie sa, sprevádzanie a pomoc pri príprave na vyučovanie. Deti si nielen prehlbujú vedomosti, ale zábavnou formou rozvíjajú zručnosť učiť sa, kognitívne schopnosti, komunikačné zručnosti, logické myslenie, verbálne a neverbálne vyjadrovanie… Získavajú návyk učiť sa a uvedomiť si hodnotu vzdelávania sa… Podľa potreby spolupracujeme s učiteľmi, vedením školy, s rodičmi detí, logopedičkou, psychologičkou, sociálnymi pracovníkmi a ďalšími odborníkmi.

Nadväzujúcimi aktivitami sú aktivita Práca na PC, zameraná na rozvíjanie počítačovej gramotnosti detí, a aktivita Centráček, tvorba časopisu, ktorý pod vedením animátorky tvoria deti navštevujúce centrum.

Aktivity vedú Beáta Michálková, Margita Walterová, Emília Hoďovská, Lucia Ďuráková.

Prázdninový Prípravníček pre predškolákov je v plnom prúde

A počas tohtoročných letných prázdnin realizuje OZ Čisté srdce v spolupráci s materskou školou vo Veľkých Levároch preventívnu prázdninovú aktivitu pre predškolákov (Prípravníček) v priestoroch Centra záujmových aktivít. Táto aktivita zábavnou formou napomáha k plynulému prechodu detí z materskej školy do prvého ročníka základnej školy. Deti si rozvíjajú sociálne a komunikačné zručnosti, jemnú motoriku a kognitívne schopnosti, orientáciu v priestore, pohybové schopnosti… Hravou formou sa naučia spievať piesne, a spoločne stolujú pri desiatej… Aktivitu realizuje OZ Čisté srdce už druhý rok v rámci projektu Záujmové a zážitkové aktivity pre deti ako prevencia sociálno-patologických javov vďaka podpore Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

Za OZ Čisté srdce napísala: ZuPu

Vlastný stôl (pre I. a II. stupeň ZŠ) a Prípravníček (pre predškolákov)

Vlastný stôl je jednou z nosných aktivít, ktorá prebieha v Centre každý deň v čase od 13 do 17 hod. Od roku 2013 je prehĺbená ešte o aktivitu Prípravníček pre deti predškolského veku, nakoľko niekoľkoročné skúsenosti nám ukazujú potrebu pracovať už s predškolákmi. Vlastný stôl je zameraný na každodennú pomoc deťom pri príprave na vyučovanie. podávame pomocnú ruku deťom, ktorým – obrazne povedané – chýba ich vlastný stôl na učenie sa, sprevádzanie a pomoc pri príprave na vyučovanie. Deti si nielen prehlbujú vedomosti, ale zábavnou formou rozvíjajú zručnosť učiť sa, kognitívne schopnosti, komunikačné zručnosti, logické myslenie, verbálne a neverbálne vyjadrovanie… Získavajú návyk učiť sa a uvedomiť si hodnotu vzdelávania sa… Podľa potreby spolupracujeme s učiteľmi, vedením školy, s rodičmi detí, logopedičkou, psychologičkou, sociálnymi pracovníkmi a ďalšími odborníkmi.

Nadväzujúcimi aktivitami sú aktivita: Práca na PC zameraná na rozvíjanie počítačovej gramotnosti detí a aktivita Centráček (časopis, ktorý pod vedením animátoriek píšu deti navštevujúce Centrum).
ČAS: každý deň od 13-15 hod.(deti I. stupňa ZŠ) a od 15-17 hod. (deti II. stupňa ZŠ)
počas letných prázdnin preventívna aktivita Prípravníček pre deti predškolského veku
Vedú: Mgr. Beáta Michálková, Mgr. Margita Walterová, p. Emília Hoďovská, Mgr. Lucia Ďuráková

Každodenné doučovanie v centre (vlastný stôl) je aktivita, ktorú využívajú žiaci prvého aj druhého stupňa ZŠ.
Alenkin spokojný úsmev počas doučovania…

sa


Mgr. Katarína Šimunová pri práci s Ferkom.

Vlastný stôl

Táto aktivita je pre tých, ktorí si chcú zlepšiť svoj prospech v škole. Uskutočňuje sa pod vedením skúsených pedagogičiek, ktoré pomáhajú deťom s úlohami a učením sa. Preberú s deťmi látku, ktorej v škole deti neporozumeli, a tak majú tieto deti možnosť vyrovnať sa ostatným spolužiakom. Nie je to iba o učení. Deti majú možnosť zabaviť sa pohybovými, dramatickými a inými tvorivými činnosťami. K dispozícii je aj počítačová miestnosť, kde si môžu lepšie osvojiť prácu s počítačom. Okrem týchto činností majú deti možnosť absolvovať logopedické cvičenia so školskou logopedičkou.