Publikácia Z histórie Veľkých Levár (projekt Krajina za školou)

publikacia Z historie Velkych Levar Projekt Krajina za skolou

Krajina za školou

Aktivita Krajina za školou bola realizovaná vďaka podpore z nenávratného finančného príspevku z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného  mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, ktorý obec Veľké Leváre získala.

Do realizácie tejto aktivity boli zapojení žiaci Základnej školy vo Veľkých Levároch a ich učitelia, ktorí ich metodicky sprevádzali – Mgr. Milan Hruboš a Mgr. Ingrid Stískalová. Cieľom Krajiny za školou bolo, aby deti samostatne vyhľadávali a spracúvali informácie a materiály (pátraním v kronikách, vyhľadávaním starých fotografií, realizovaním rozhovorov s žijúcimi pamätníkmi udalostí a pod.), ktoré sa im priebežne podarilo získať o histórii obce Veľké Leváre, o pamiatkach a osobnostiach spojených s obcou Veľké Leváre… Deti pri tejto aktivite využívali poznatky z rôznych predmetov; vlastivedy, dejepisu, prírodopisu, informatiky… Deti získavali informácie o prostredí, v ktorom žijú, o budovách, pamiatkach, pamätných miestach; fotografovali a snímky porovnávali so starými fotografiami, zhromažďovali staré „historky“…

Od augusta 2009 do konca roka 2010 mali deti za úlohu vyhľadať a spracovať informácie a materiály o takých osobnostiach, akými sú evanjelický kňaz Ján Maliarik, prof. Anton Štefánek, farár a kanonik Jáni Boskovič či Huberta a Štefan Wenckheimovci… Získané informácie a materiály deti spracovali do prezentácií a textov, ktoré prezentovali širokej verejnosti.

Výstupom Krajiny za školou je publikácia Z histórie Veľkých Levár z roku 2011. Túto publikáciu nájdete v položke Dokumenty na našej webstránke www.centrum.sk

Prezentácia o prof. PhDr. Antonovi Štefánkovi

Centrum záujmových aktivít v nedeľu 17. 1. 2010 v rámci programu Krajina za školou realizovala prezentáciu pre verejnosť o rodákovi z Veľkých Levár prof. PhDr. Antonovi Štefánkovi, ktorý sa zaslúžil o vybudovanie školy v obci. Pôsobil aj na celonárodnej úrovni ako poradca na ministerstve školstva a krátku dobu bol ministrom školstva počas prvej ČSR. Verejnosť sa taktiež dozvedela o jeho prínose pre sociológiu a vplyve na reformy v školstve.
Sprievodným programom, ktoré prezentáciu uviedlo bolo vystúpenie mládežníkov z evanjelického zboru, ktoré nám pripomenuli vianočnú atmosféru s vlastným programom- muzikálom: „Sám doma na Vianoce.„
Na pláne sú ďalšie prezentácie, ktorými chce centrum približovať verejnosti históriu obce a osobnosti, ktoré mali pre obec prínos.

V prílohe si môžete pozrieť prezentácie, ktoré odzneli na akcii:
prezentácia Štefánek – Mgr. Ingrid Stískalová
Štefánek – Romana Kleinedlerová
Štefánekova škola – Lenka Stašková

montaz1