Krajina za školou

Aktivita Krajina za školou bola realizovaná vďaka podpore z nenávratného finančného príspevku z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného  mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, ktorý obec Veľké Leváre získala.

Do realizácie tejto aktivity boli zapojení žiaci Základnej školy vo Veľkých Levároch a ich učitelia, ktorí ich metodicky sprevádzali – Mgr. Milan Hruboš a Mgr. Ingrid Stískalová. Cieľom Krajiny za školou bolo, aby deti samostatne vyhľadávali a spracúvali informácie a materiály (pátraním v kronikách, vyhľadávaním starých fotografií, realizovaním rozhovorov s žijúcimi pamätníkmi udalostí a pod.), ktoré sa im priebežne podarilo získať o histórii obce Veľké Leváre, o pamiatkach a osobnostiach spojených s obcou Veľké Leváre… Deti pri tejto aktivite využívali poznatky z rôznych predmetov; vlastivedy, dejepisu, prírodopisu, informatiky… Deti získavali informácie o prostredí, v ktorom žijú, o budovách, pamiatkach, pamätných miestach; fotografovali a snímky porovnávali so starými fotografiami, zhromažďovali staré „historky“…

Od augusta 2009 do konca roka 2010 mali deti za úlohu vyhľadať a spracovať informácie a materiály o takých osobnostiach, akými sú evanjelický kňaz Ján Maliarik, prof. Anton Štefánek, farár a kanonik Jáni Boskovič či Huberta a Štefan Wenckheimovci… Získané informácie a materiály deti spracovali do prezentácií a textov, ktoré prezentovali širokej verejnosti.

Výstupom Krajiny za školou je publikácia Z histórie Veľkých Levár z roku 2011. Túto publikáciu nájdete v položke Dokumenty na našej webstránke www.centrum.sk

Komentáre článku nie sú povolené.