OZ Čisté srdce

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OZ ČISTÉ SRDCE za rok 2016, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OZ dňa 06.06.2018
SPRAVA o cinnosti a hospodareni OZ Ciste srdce za rok 2017

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OZ ČISTÉ SRDCE za rok 2016, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OZ dňa 16.05.2017
SPRAVA o cinnosti a hospodareni OZ Ciste srdce za rok 2017

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OZ ČISTÉ SRDCE za rok 2016, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OZ dňa 16.05.2017 Sprava o cinnosti a hospodareni OZ CS rok 2016

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OZ ČISTÉ SRDCE za rok 2015, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OZ dňa 18.05.2016  Sprava o cinnosti OZ CS rok 2015

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OZ ČISTÉ SRDCE za rok 2014, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OZ dňa 15.4.2015 Sprava o cinnosti a hospodareni OZ CS za rok 2014 Sprava o hospodareni OZ CS za rok 2014

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OZ ČISTÉ SRDCE za rok 2013, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OZ dňa 25.3.2014 Správa o činnosti OZ ČS za rok 2013 Správa o hospodárení OZ ČS 2013

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OZ ČISTÉ SRDCE za rok 2012 Správa o činnosti OZ ČS rok 2012 a Správa o hospodárení OZ ČS za 2012

Pôvodne vzniklo Občianske združenie Čisté srdce v roku 2005 v súvislosti s projektom „Čisté srdce, záhorácke Centrum záujmových aktivít“, ktorého autorom bol Mgr. Martin Kríž (prvý predseda OZ Čisté srdce). O finančnú podporu na realizáciu projektu sa však napokon neuchádzalo OZ Čisté srdce, ale Obec Veľké Leváre. Cieľom projektu bolo vytvárať podmienky a ponúknuť aktivity na zmysluplné trávenie voľného času deťom a mládeži ohrozenej rôznymi druhmi závislostí, záškoláctvom a predčasným opustením vzdelávacieho systému, kriminalitou, sociálnym vylúčením a hodnotovou dezorientáciou. Obec Veľké Leváre získala na realizáciu projektu finančný príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu, z Finačného mechanizmu EHP.

Činnosť OZ Čisté srdce sa obnovila v máji 2011.
V máji 2011 bola VZ OZ zvolená za predsedníčku a šatutárku
OZ Čisté srdce Ing. Mária Biksadská.

Od roku 2011 OZ Čisté srdce:
- je evidované na Úrade BSK ako
subjekt oprávnený realizovať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- realizuje sociálno-preventívne a voľnočasové aktivity pre deti a mládež realizuje v priestoroch Centra záujmových aktivít Veľkých Levároch,

- pôsobí ako školiace pracovisko pre študentov sociálnej pedagogiky a sociálnej práce PdF UK v Bratislave a iných vysokých škôl.

Čo chceme (naše ciele)
Vytvárať priestory pre zmysluplné trávenie voľného času a k zážitku spoločenstva.
Motivovať k zodpovednému prístupu k životu a k životu komunity.
Pomáhať rodičom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu venovať svojim deťom.
Podporovať znášanlivosť a zdravé medziľudské vzťahy.

Medzi hlavné ciele združenia patrí:
- vzdelávanie,
- mravná a hodnotová výchova detí, mládeže a dospelých,
- podpora a ochrana ohrozených a marginalizovaných skupín v spoločnosti, pomoc pri ich integrácii do života spoločnosti (deti a mládež  z málo podnetného prostredia, deti z neúplných rodín; menšiny; seniori; nezamestnaní; diskriminované deti a ženy; handicapovaní a invalidní občania…),
- podpora zodpovedného prístupu k životu a k životu komunity,
- podpora zodpovedného prístupu k životnému prostrediu,
- ochrana ľudských práv,
- podpora solidarity a humanity,
- podpora znášanlivosti, tolerancie a dobrých medziľudských vzťahov.

Čo robíme
pravidelné voľnočasové a klubové aktivity pre deti a mládež
príležitostné podujatia pre verejnosť (zážitkové workshopy, výlety, kultúrne podujatia, dni hier a súťaží)
výlety a tábory pre deti
vzdelávacie semináre a konferencie
sociálno-preventívne aktivity a sociálne poradenstvo
MAMAklub (dvakrát do týždňa)

OZ Čisté srdce aktívne vytvára a realizuje ponuku voľnočasových aktivít pre zmysluplné trávenie voľného času, a to ako pre deti a mládež, tak aj pre dospelých.
Voľnočasové aktivity vníma občianske združenie ako jeden z účinných spôsobov eliminácie napríklad sociálno-patologických javov detí a mládeže ako cestu skvalitňovania života celej komunity.

V SÚČASNOSTI svoje aktivity Čisté srdce realizuje predovšetkým v priestoroch Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch a v obci Veľké Leváre.
OZ spolupracuje s obcou Veľké Leváre a Základnou školou vo Veľkých Levároch tak, že každodenne realizuje voľnočasové preventívne aktivity pre deti z málo podnetného prostredia, ktoré potrebujú pravidelné sprevádzanie a pomoc pri príprave na vyučovanie a formácii.

V priestoroch Centra záujmových aktivít realizuje v súčasnosti OZ Čisté srdce:
- opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a základné sociálne poradenstvo,
- preventívne voľnočasové a klubové aktivity pre deti, mládež a dospelých,
- kultúrne, vzdelávacie, športové a súťažné podujatia pre verejnosť,
- MamaKlub.
V obci Veľké Leváre – okrem vyššie uvedených aktivít – OZ Čisté srdce realizuje kultúrne, spoločenské, športové, vzdelávacie a iné podujatia pre verejnosť (koncerty a divadelné predstavenia pre deti a ich návštevy, výlety, workshopy, prednášky a besedy, odborné semináre a školenia, konferencie, letné tábory pre deti, dni hier a súťaži pre verejnosť, športové turnaje…).
Členmi OZ sú ľudia, ktorí sa priamo podieľajú na organizácii a realizácii týchto aktivít.

S kým spolupracujeme
Bez spolupráce to samozrejme nejde. OZ Čisté srdce pri svojej činnosti spolupracuje s aktívnymi občanmi a dobrovoľníkmi z obce Veľké Leváre, s Obcou Veľké Leváre, s orgánmi samosprávy, so štátnou správou, so školami a fakultami vysokých škôl – najmä so Základnou školou vo Veľkých Levároch a s Katedrou sociálnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave, s odborom sociálnej práce na Úrade BSK, s rímskokatolíckou a evanjelickou cirkvou, s občianskymi zdurženiami a záujmovými skupinami v obci aj mimo obce, s mimovládnymi organizáciami, s podnikateľskými subjektami, právnickými osobami…

Aktuálny počet členov OZ Čisté srdce: 22

Od 06. 06. 2018 sú členmi Správnej rady OZ:
Ing. Mária Biksadská (predsedníčka a štatutárka OZ, predsedníčka Správnej rady),
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Mgr. Radoslav Danko

Od 06. 06. 2018 sú členmi Dozornej rady OZ:
Mgr. Jozef Maslín (predseda Dozornej rady),
p. Marian Pašil,
Mgr. Katarína Lukáčová

Sídlo OZ Čisté srdce
Komenského 839
908 73 Veľké Leváre

IČO: 30858836

DARUJTE Čistému srdcu 2% (3%) Vašej dane - pomáhajú deťom zmysluplne tráviť ich voľný čas.
ĎAKUJEME!vy