ČISTÉ SRDCE – občianske združenie

2 % DANE – VÁŠ DAR, KTORÝ POMÁHA

Veľa dobrého sa pre deti a mládež v roku 2022 podarilo urobiť aj vďaka Vám! Aj vďaka Vašim 2% (3%) z dane chceme aj v roku 2023 naďalej: pomáhať deťom rásť a vytvárať pre ne priestor pre zmysluplné a radostné trávanie voľného času – pomáhať im s učením – pomáhať im v sebarozvoji – podať im pomocnú ruku v tom, v čom potrebujú – pomáhať im zažiť radosť z úspechu a z kamarátstva – smiať a hrať sa s nimi – tvoriť s nimi – muzicírovať a spievať s nimi – spoločne variť v kuchynke – zrelaxovať a vyrozpávať sa na klubových tínedžerských večeroch – spoločne tvoriť krásne dielka na tvorivej dielni – zašporotovať si – zažiť stretnutia s ľuďmi rôznych profesií – ponúknuť prázdninový prípravníček pre budúcich prváčikov – zažiť ďalší regionálny divadelný festival pre deti a mládež REGIO POMPA a spolupracovať s našimi veľkolevárskymi divadelníkmi z Divadla z domčeka – zažiť a deckami skvelé výlety nielen po Záhorí – ponúknuť neformálne vzdelávacie aktivity aj pre odbornú i širšiu verejnosť, či mamaklub a i.. TOTO VŠETKO A EŠTE VIAC CHCEME NAĎALEJ ROBIŤ PRE NAŠE DETI a MLÁDEŽ! ĎAKUJEME VÁM! Z celého srdca!

ĎAKUJEME vám! Z celého srdca! 

TLAČIVÁ na vyplnenie a poukázanie 2%  si môžete stiahnuť TU:
Potvrdenie-o-poukazani-2-z-dane-oz-ciste-srdce-22

Názov:
ČISTÉ SRDCE – Občianske združenie
IČO
: 30858836 (pozn.: v oficiálnom formulári je potrebné IČO pri vypĺňaní vpisovať – zarovnať  sprava)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: KOMENSKÉHO 839, 90873 VEĽKÉ LEVÁRE

Už viac ako 10 rokov spájame sily pre dobrú vec!
Od roku 2011 realizujeme v priestoroch Centra záujmových aktivít  vo Veľkých Levároch sociálno-preventívne aktivity pre deti  a mládež. Robíme tak v rámci projektov s finančnou podporou BSK https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/. a v  spolupráci s Obcou Veľké Leváre (Centrom záujmových aktivít) https://www.levare.sk/  Krátky film o tom, ako to celé vzniklo a čo robíme, si môžete pozrieť TU:
https://www.youtube.com/watch?v=1VyoYKbvkW0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2owfh57QOlZlE3EfhdECjCEIZb7ft5Twd5W7ZcbWvMhfspYl2O-jZfahU

VIAC o aktivitách o.z. sa dozviete aj na fb stránke https://www.facebook.com/centrumlevare.

ČISTÉ SRDCE o.z.

 • Dlhodobo realizuje v priestoroch centra záujmových aktivít voľnočasové sociálno-preventívne aktivity pre deti a mládež, základné sociálne poradenstvo, klubové aktivity, zážitkové podujatia pre širšiu verejnosť, mamaklub pre mamičky na materskej s deťmi, workshopy, neformálne vzdelávacie aktivity…
 • Viac ako 10 rokov pracuje s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia rámci projektu Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia ako prevencia sociálno-patologických javov. Od roku 2011 je združenie evidované na Úrade BSK ako subjekt oprávnený vykonávať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Združenie sa aktívne venuje aj neformálnemu vzdelávaniu, organizuje vzdelávacie semináre a konferencie ako pre odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania, sociálnej práce a sociálnych služieb, tak i pre širšiu verejnosť. Organizuje tiež besedy a zážitkové workshopy, podujatia a výlety pre deti a mládež, a rodiny.
 • Realizuje formačné a klubové aktivity (mamaklub, babský klub, tínedžerské večery), pomoc deťom pri príprave na vyučovanie, preventívnu letnú prázdninovú aktivitu pre deti predškolského veku zo znevýhodneného prostredia – Prípravníček, základné sociálne a špeciálno-pedagogické poradenské služby. Venuje sa podpore komunitných programov.
 • Čisté srdce o.z. je školiacim pracoviskom pre študentov sociálnej pedagogiky a sociálnej práce vysokých škôl.
 • Pri svojich aktivitách dlhoročne spolupracuje predovšetkým s Obcou Veľké Leváre a jej vzdelávacími inštitúciami – Centrom záujmových aktivít a ZŠsMŠ vo Veľkých Levároch,  Odborom sociálnych vecí Úradu BSK, evanjelickou cirkvou vo Veľkých Levároch, ÚPSvaR v Malackách, PdFUK v Bratislave, MAS Dolné Záhorie, členmi Asociácie NPDM a inými mimovládnymi organizáciami.
 • Prostredníctvom projektov v úzkej spolupráci so základnou školou vo Veľkých Levároch podporuje tvorivú dramatickú činnosť detskej divadelnej skupinuy Divadlo z domčeka vo Veľkých Levároch.
 • Čisté srdce, spolu s Divadlom Falangír o.z., je jedným z organizátorov regionálneho divadelného festivalu REGIO POMPA – regionálna paráda detských a mládežníckych divadelníkov

Sídlo OZ Čisté srdce
Komenského 839, 908 73 Veľké Leváre
IČO: 30858836
E-mail: ozcistesrdce@gmail.com
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (štatutárka o.z.), mobil: +421 904401649

 

Viac o združení
Občianske združenie Čisté srdce vzniklo v roku 2005 v súvislosti s projektom Čisté srdce, záhorácke Centrum záujmových aktivít, ktorého autorom bol Mgr. Martin Kríž – prvý predseda OZ Čisté srdce. O finančnú podporu na realizáciu tohto projektu sa však napokon neuchádzalo OZ Čisté srdce, ale Obec Veľké Leváre. Cieľom projektu bolo vytvárať podmienky a ponúknuť aktivity na zmysluplné trávenie voľného času deťom a mládeži ohrozeným rôznymi druhmi závislostí, záškoláctvom, predčasným opustením vzdelávacieho systému, kriminalitou, sociálnym vylúčením a hodnotovou dezorientáciou. Obec Veľké Leváre získala na realizáciu projektu finančný príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu, z Finančného mechanizmu EHP. V rámci projektu bola zrekonštruovaná budova a areál centra a nastavené voľnočasové aktivity. Po skončení obdobia tzv. udržateľnosti projektu, v máji 2011 obnovilo združenie Čisté srdce svoju činnosť. Predsedníčkou o.z. sa stala Ing. Mária Biksadská. Čisté srdce vypracovalo projekt Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov a s finančnou podporou BSK ho začalo realizovať v priestoroch centra záujmových aktivít. Preventívne projekty realizuje dodnes. Od mája 2011 do júna 2020 bola predsedníčkou a šatutárkou zruženia Ing. Mária Biksadská. 23.júna 2020 sa voľbou valného zhromaždenia stala predsedníčkou a štatutárkou združenia Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.

Od roku 2011 OZ Čisté srdce:

 • je evidované na Úrade BSK ako subjekt oprávnený realizovať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • realizuje sociálno-preventívne a voľnočasové aktivity pre deti a mládež v priestoroch Centra záujmových aktivít Veľkých Levároch,
 • pôsobí ako školiace pracovisko pre študentov sociálnej pedagogiky a sociálnej práce PdF UK v Bratislave a iných vysokých škôl.

Čo chceme (naše ciele)

 • vytvárať priestory pre zmysluplné trávenie voľného času a k zážitku spoločenstva,
 • motivovať k zodpovednému prístupu k životu a k životu komunity,
 • pomáhať rodičom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu venovať svojim deťom,
 • podporovať znášanlivosť a zdravé medziľudské vzťahy.

Medzi hlavné ciele združenia patrí:

 • vzdelávanie,
 • mravná a hodnotová výchova detí, mládeže a dospelých,
 • podpora a ochrana ohrozených a marginalizovaných skupín v spoločnosti, pomoc pri ich integrácii do života spoločnosti (deti a mládež z málo podnetného prostredia, deti z neúplných rodín; menšiny; seniori; nezamestnaní; diskriminované deti a ženy; handicapovaní a invalidní občania…),
 • podpora zodpovedného prístupu k životu a k životu komunity,
 • podpora zodpovedného prístupu k životnému prostrediu,
 • ochrana ľudských práv,
 • podpora solidarity a humanity,
 • podpora znášanlivosti, tolerancie a dobrých medziľudských vzťahov.

Čo robíme

 • pravidelné voľnočasové sociálno-preventívne aktivity a klubové aktivity pre deti a mládež,
 • príležitostné podujatia pre verejnosť (zážitkové workshopy, dni hier a súťaží),
 • výlety a iné aktivity,
 • vzdelávacie semináre a konferencie,
 • základné sociálne poradenstvo a konzultácie,
 • MamaKlub,
 • REGIO POMPA regionálna divadelná prehliadka detských a mládežníckych divadelníkov a i.OZ Čisté srdce aktívne vytvára a realizuje ponuku preventívnych aktivít pre zmysluplné trávenie voľného času, a to ako pre deti a mládež, tak aj pre dospelých. Voľnočasové aktivity vníma občianske združenie ako jeden z účinných spôsobov eliminácie sociálno-patologických javov detí a mládeže, a ako cestu skvalitňovania života celej komunity. V súčasnosti svoje aktivity realizuje predovšetkým v priestoroch Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch.

Bez spolupráce to samozrejme nejde. Združenie úzko a dlhodobo spolupracuje s obcou Veľké Leváre a jej vzdelávacími inštitúciami – Centrom záujmových aktivít a Základnou školou vo Veľkých Levároch tak, že každodenne realizuje voľnočasové preventívne aktivity pre deti z málo podnetného prostredia, ktoré potrebujú pravidelné sprevádzanie a pomoc pri príprave na vyučovanie a formácii. Pri svojej činnosti spolupracuje aj s aktívnymi občanmi a dobrovoľníkmi.

V priestoroch Centra záujmových aktivít realizuje v súčasnosti OZ Čisté srdce opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a základné sociálne poradenstvo, preventívne voľnočasové a klubové aktivity pre deti, mládež a dospelých, nefomrálne vzdelávacie aktivity a semináre, MamaKlub.

V obci Veľké Leváre – okrem vyššie uvedených aktivít – OZ Čisté srdce realizuje kultúrne, spoločenské, športové, vzdelávacie a iné podujatia pre verejnosť (koncerty a divadelné predstavenia pre deti a ich návštevy, výlety, workshopy, prednášky a besedy, odborné semináre a školenia, konferencie, výlety pre deti, dni hier a súťaží pre verejnosť…). Členmi OZ sú ľudia, ktorí sa priamo podieľajú na organizácii a realizácii týchto aktivít.

SPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OZ ČISTÉ SRDCE

Sprava o cinnosti a hospodareni za rok 2021 !

SPRAVA o cinnosti a hospodareni OZ Ciste srdce za rok 2020 (1)

SPRAVA-o-cinnosti-a-hospodareni-OZ-Ciste-srdce-za-rok-2019 (4)ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 23.6.2020

Správa o činnosti a hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2018, ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 21. 5. 2019
Správa o činnosti a hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2017, ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 6. 6. 2018
Správa o činnosti a hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2016, ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 16. 5. 2017
Správa o činnosti OZ Čisté srdce za rok 2015, ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 18. 5. 2016
Správa o činnosti OZ Čisté srdce za rok 2014, Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2014,
ktoré schválilo valné zhromaždenie OZ 15. 4. 2015
Správa o činnosti OZ Čisté srdce za rok 2013, Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2013,
ktoré schválilo valné zhromaždenie OZ 25. 03. 2014
Správa o činnosti OZ Čisté srdce za rok 2012, Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2012

Aktuálny počet členov OZ Čisté srdce: 20

Od 25. 5. 2022 sú členmi Správnej rady OZ Čisté srdce:

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.,(predsedníčka a štatutárka OZ, predsedníčka Správnej rady),
Ing. Mária Biksadská,
Mgr. Radoslav Danko.

Od 25. 5. 2022 sú členmi Dozornej rady OZ Čisté srdce:
Mgr. Jozef Maslín (predseda Dozornej rady),
p. Marian Pašil,
Mgr. Veronika Bullová.