ČISTÉ SRDCE – občianske združenie

2 % DANE – VÁŠ DAR, KTORÝ POMÁHA
DARUJTE Čistému srdcu 2 % (3 %) Vašej dane.
Pomáhate deťom a mládeži zmysluplne tráviť ich voľný čas. ĎAKUJEME!

TLAČIVÁ k poukázaniu 2%
vyhlasenie-o-poukazani-sumy-zaplatenej-dane-OZ-ciste-srdce
potvrdenie o poukazani 2% z dane oz ciste srdce

INFORMÁCIE k poukázaniu 2% pre OZ Čisté srdce
IČO: 30858836 (pozn.: v oficiálnom formulári je potrebné IČO pri vypĺňaní vpisovať – zarovnať –  sprava)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: KOMENSKÉ 839, 90873 VEĽKÉ LEVÁRE

ČO ROBÍME
…neformálne vzdelávanie, práca s ohrozenými a marginalizovanými skupinami, dlhodobá realizácia projektových sociálno-preventívnych aktivít pre deti a mládež – prevencia sociálno-patologických javov, základné sociálne poradenstvo a konzultácie, organizovanie vzdelávacích seminárov a konferencií, organizovanie zážitkových podujatí pre deti, rodiny a verejnosť, mamaklub a podpora komunitných programov …

Už 10 rokov realizujeme v obci Veľké Leváre v priestoroch Centra záujmových aktivít  sociálno-preventívne aktivity pre deti  a mládež  ako cestu prevencie pred sociálno-patologickými javmi. Robíme tak v rámci projektov s finančnou podporou BSK https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/. a v  spolupráci s Obcou Veľké Leváre https://www.levare.sk/ Spájame sily pre dobrú vec! Krátky film o tom, ako to celé vzniklo a čo robíme, si môžete pozrieť TU:
https://www.youtube.com/watch?v=1VyoYKbvkW0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2owfh57QOlZlE3EfhdECjCEIZb7ft5Twd5W7ZcbWvMhfspYl2O-jZfahU

O našich aktivitách nájdete viac aj na fb stránke  https://www.facebook.com/centrumlevare.

OZ Čisté srdce
– je od roku 2011 evidované na Úrade BSK ako subjekt oprávnený realizovať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– realizuje sociálno-preventívne a voľnočasové aktivity pre deti a mládež v obci Veľké Leváre a v priestoroch Centra záujmových aktivít Veľkých Levároch
– pôsobí ako školiace pracovisko pre študentov sociálnej pedagogiky a sociálnej práce vysokých škôl

KONTAKT

Sídlo OZ Čisté srdce
Komenského 839
908 73 Veľké Leváre
IČO: 30858836

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (predsedníčka, štatutárka)
zupucherova@gmail.com
+421 904401649

SPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OZ ČISTÉ SRDCE

SPRAVA-o-cinnosti-a-hospodareni-OZ-Ciste-srdce-za-rok-2019 (4)ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 23.6.2020

Správa o činnosti a hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2018, ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 21. 5. 2019
Správa o činnosti a hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2017, ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 6. 6. 2018
Správa o činnosti a hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2016, ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 16. 5. 2017
Správa o činnosti OZ Čisté srdce za rok 2015, ktorú schválilo valné zhromaždenie OZ 18. 5. 2016
Správa o činnosti OZ Čisté srdce za rok 2014, Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2014, ktoré schválilo valné zhromaždenie OZ 15. 4. 2015
Správa o činnosti OZ Čisté srdce za rok 2013, Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2013, ktoré schválilo valné zhromaždenie OZ 25. 03. 2014
Správa o činnosti OZ Čisté srdce za rok 2012, Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2012

NIEČO VIAC Z HISTÓRIE OZ

Občianske združenie Čisté srdce vzniklo v roku 2005 v súvislosti s projektom Čisté srdce, záhorácke Centrum záujmových aktivít, ktorého autorom bol Mgr. Martin Kríž (prvý predseda OZ Čisté srdce). O finančnú podporu na realizáciu projektu sa však napokon neuchádzalo OZ Čisté srdce, ale Obec Veľké Leváre. Cieľom projektu bolo vytvárať podmienky a ponúknuť aktivity na zmysluplné trávenie voľného času deťom a mládeži ohrozeným rôznymi druhmi závislostí, záškoláctvom, predčasným opustením vzdelávacieho systému, kriminalitou, sociálnym vylúčením a hodnotovou dezorientáciou. Obec Veľké Leváre získala na realizáciu projektu finančný príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu, z Finačného mechanizmu EHP.

Činnosť OZ Čisté srdce sa obnovila v máji 2011. Od mája 2011 do júna 2020 bola predsedníčkou a šatutárkou zruženia Ing. Mária Biksadská. 23.júna 2020 sa voľbou valného zhromaždenia stala predsedníčkou a štatutárkou združenia Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.

Od roku 2011 OZ Čisté srdce:

 • je evidované na Úrade BSK ako subjekt oprávnený realizovať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • realizuje sociálno-preventívne a voľnočasové aktivity pre deti a mládež v priestoroch Centra záujmových aktivít Veľkých Levároch,
 • pôsobí ako školiace pracovisko pre študentov sociálnej pedagogiky a sociálnej práce PdF UK v Bratislave a iných vysokých škôl.

Čo chceme (naše ciele)

 • vytvárať priestory pre zmysluplné trávenie voľného času a k zážitku spoločenstva,
 • motivovať k zodpovednému prístupu k životu a k životu komunity,
 • pomáhať rodičom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu venovať svojim deťom,
 • podporovať znášanlivosť a zdravé medziľudské vzťahy.

Medzi hlavné ciele združenia patrí:

 • vzdelávanie,
 • mravná a hodnotová výchova detí, mládeže a dospelých,
 • podpora a ochrana ohrozených a marginalizovaných skupín v spoločnosti, pomoc pri ich integrácii do života spoločnosti (deti a mládež z málo podnetného prostredia, deti z neúplných rodín; menšiny; seniori; nezamestnaní; diskriminované deti a ženy; handicapovaní a invalidní občania…),
 • podpora zodpovedného prístupu k životu a k životu komunity,
 • podpora zodpovedného prístupu k životnému prostrediu,
 • ochrana ľudských práv,
 • podpora solidarity a humanity,
 • podpora znášanlivosti, tolerancie a dobrých medziľudských vzťahov.

Čo robíme

 • pravidelné voľnočasové sociálno-preventívne aktivity a klubové aktivity pre deti a mládež,
 • príležitostné podujatia pre verejnosť (zážitkové workshopy, kultúrne podujatia, dni hier a súťaží),
 • výlety a iné aktivity,
 • vzdelávacie semináre a konferencie,
 • základné sociálne poradenstvo a konzultácie,
 • MamaKlub.

OZ Čisté srdce aktívne vytvára a realizuje ponuku voľnočasových aktivít pre zmysluplné trávenie voľného času, a to ako pre deti a mládež, tak aj pre dospelých.
Voľnočasové aktivity vníma občianske združenie ako jeden z účinných spôsobov eliminácie napríklad sociálno-patologických javov detí a mládeže a ako cestu skvalitňovania života celej komunity.

V súčasnosti svoje aktivity Čisté srdce realizuje predovšetkým v priestoroch Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch a v obci Veľké Leváre.
OZ spolupracuje s obcou Veľké Leváre a Základnou školou vo Veľkých Levároch tak, že každodenne realizuje voľnočasové preventívne aktivity pre deti z málo podnetného prostredia, ktoré potrebujú pravidelné sprevádzanie a pomoc pri príprave na vyučovanie a formácii.

V priestoroch Centra záujmových aktivít realizuje v súčasnosti OZ Čisté srdce:

 • opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a základné sociálne poradenstvo,
 • preventívne voľnočasové a klubové aktivity pre deti, mládež a dospelých,
 • kultúrne, vzdelávacie, športové a súťažné podujatia pre verejnosť,
 • MamaKlub.

V obci Veľké Leváre – okrem vyššie uvedených aktivít – OZ Čisté srdce realizuje kultúrne, spoločenské, športové, vzdelávacie a iné podujatia pre verejnosť (koncerty a divadelné predstavenia pre deti a ich návštevy, výlety, workshopy, prednášky a besedy, odborné semináre a školenia, konferencie, letné tábory pre deti, dni hier a súťaží pre verejnosť, športové turnaje…).
Členmi OZ sú ľudia, ktorí sa priamo podieľajú na organizácii a realizácii týchto aktivít.

S kým spolupracujeme
Bez spolupráce to samozrejme nejde. OZ Čisté srdce pri svojej činnosti spolupracuje s aktívnymi občanmi a dobrovoľníkmi z obce Veľké Leváre, s obcou Veľké Leváre, s orgánmi samosprávy, so štátnou správou, so školami a fakultami vysokých škôl – najmä so Základnou školou vo Veľkých Levároch a s Katedrou sociálnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave, s odborom sociálnej práce na Úrade BSK, s rímskokatolíckou a evanjelickou cirkvou, s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami v obci aj mimo obce, s mimovládnymi organizáciami, s podnikateľskými subjektmi, právnickými osobami…

Aktuálny počet členov OZ Čisté srdce: 23

Od 23. 6. 2020 sú členmi Správnej rady OZ Čisté srdce:

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.,(predsedníčka a štatutárka OZ, predsedníčka Správnej rady),
Ing. Mária Biksadská,
Mgr. Radoslav Danko.

Od 23. 6. 2020 sú členmi Dozornej rady OZ Čisté srdce:
Mgr. Jozef Maslín (predseda Dozornej rady),
p. Marian Pašil,
Mgr. Katarína Lukáčová.

Sídlo OZ Čisté srdce
Komenského 839
908 73 Veľké Leváre

IČO: 30858836