Náš tím

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (predsedníčka a štatutárka OZ Čisté srdce, členka Správnej rady, manažérka projektov OZ)
Po strednej pedagogickej škole vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Súčasne so štúdiom na VŠ študovala spev na konzervatóriu. Neskôr na PdFUK v Bratislave obhájila dizertačnú prácu z pedagogiky – interkultúrneho vzdelávania. Absolvovala vzdelávanie terapeutické techniky v sociálnej práci – modul dramatoterapia. Dlhodobo sa venuje rôznym aspektom výchovy a vzdelávania, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami. Podieľa sa na organizovaní konferencií a odborných seminárov z oblasti vzdelávania, publikuje. Pôsobila ako pedagóg na gymnáziu, na UK v Bratislave a TU v Trnave, aj ako didaktička pre humanitné a umelecké vzdelávanie na ŠPÚ. V rokoch 2011 – 2017 koordinovala chod Centra záujmových aktivít. Od júna 2020 je  štatutárkou a projektovou manažérkou OZ Čisté srdce. V rámci projektov realizuje preventívne aktivity pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri práci využíva metódy a techniky dramatoterapie, dramatickej výchovy a muzikoterapie.  Je poslankyňou obecného zastupiteľstva a redaktorkou Levárskych novín. Je ochotníckou divadelníčkou, pôsosbila v Divadle na hambálku. V súčasnosti vedie detskú divadelnú skupinu Divadlo z domčeka vo Veľkých Levároch. Je spoluautorkou projetu REGIO POMPA a členkou organizačného tímu festivalu (regionálna prehliadka detskej a mládežníckej dramatickej tvorivosti). Vo voľnom čase sa venuje spevu, hrá na klavír a gitaru. Rada číta, má rada prírodu a cykloturistiku.

Mgr. Veronika Bullová (koordinátorka Centra záujmových aktivít, členka Dozornej rady OZ Čisté srdce)
Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, no už ako študentka vysokej školy pomáhala ako dobrovoľníčka s deťmi v centre, pri realizácii sociálno-preventívnych voľnočasových aktivít pre deti a mládež v centre, pri podujatiach v obci Veľké Leváre. Dlhodobo spolupracuje s OZ Čisté srdce a Obcou Veľké Leváre. Od októbra 2021 pôsobí koordinátorka aktivít v centre záujmových aktivít. Pomáha deťom s prípravou na vyučovanie, vedie formačné aktivity pre mladšie deti, pomáha pri klubových večeroch pre tínedžerov. Spoluspravuje informačné kanály obce Veľké Leváre a je redaktorkou Levárskych novín. Má rada prírodu, kultúru a literatúru.

Ing. Mária Biksadská (prvá riaditeľka Centra záujmových aktivít a manažérka projektu, dlhoročná predsedníčka oz, členka Správnej rady OZ Čisté srdce)
Vyštudovala chemicko-technologickú fakultu na Vysokej škole technickej v Bratislave. Absolvovala postgraduálne štúdium a kurzy v oblasti práva, manažmentu a sociálnej práce. Pôsobila vo verejnej správe; dvanásť rokov pôsobila ako prednostka Obecného úradu vo Veľkých Levároch. Pracovala aj na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách. Pre manažovanie a realizovanie projektu Čisté srdce – záhorácke Centrum záujmových aktivít ju oslovil autor projektu Martin Kríž. Od roku 2008 do konca júla 2011 bola manažérkou projektu a manažérkou Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch. S činnosťou Centra ostala však aj naďalej aktívne spojená, a to najmä prostredníctvom aktivít a projektov OZ Čisté srdce, ktorého bola v rokoch 2011-2020 predsedníčkou a štatutárkou. V rámci projektov OZ Čisté srdce zameraných na sociálno-preventívne voľnočasové aktivity pre deti a mládež sa venuje okrem manažmentu najmä formačným a klubovým aktivitám, poradenským a konzultačným činnostiam v oblasti základného sociálneho poradenstva  a organizovaniu odborných seminárov z oblasti sociálnej práce. Rada číta a cestuje. Má rada prírodu a turistiku. Každú voľnú chvíľku, ktorá jej popri tomto všetkom ostáva, venuje svojej rodine.

p. Marián Plašil (člen Dozornej rady OZ Čisté srdce, správca centra)
Pomáhal pri tvorbe projektu Čisté srdce – záhorácke centrum záujmových aktivít – bojoval za schválenie projektu. Prešiel rôznymi pracovnými pozíciami ako elektromechanik. Niekoľko rokov podnikal. V centre pracuje od jeho vzniku ako správca budov a vybavenia. Okrem práce v centre sa aktívne venuje hudbe so svojou kapelou. Hrá na klávesy. Je aktívny v evanjelickej cirkvi AV vo Veľkých Levároch ako dozorca zboru a organista.

Vlastný stôl (každodenná pomoc deťom pri príprave na vyučovanie) + Prípravníček pre budúcich prvákov počas letných prázdnin
Mgr. Margita Walterová (členka OZ Čisté srdce, pedagogička – elementaristka, v centre pracuje od jeho otvorenia)
Mgr. Beáta Michálková
(členka OZ Čisté srdce, pedagogička – elementaristka, v centre pracuje od jeho otvorenia)
p. Emília Hoďovská (členka OZ Čisté srdce, pedagogička)
Mgr. Jana Šurková
(členka OZ Čisté srdce, pedagogička)
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
(predsedníčka OZ Čisté srdce, pedagogička)
Mgr. Veronika Bullová
(členka OZ Čisté srdce)

Ďalší projektoví pracovníci, pedagógovia a dobrovoľníci
Mgr. Lucia Kanisová – psychologička
p. Dagmar Včelková st. – dobrovoľníčka
p. Nora Kočnárová – dobrovoľníčka Zdravé regióny
p. Beáta Červenková – dobrovoľníčka a členka OZ Čisté srdce
Bc. Matej Kohan – dobrovoľník
PeadDr. Mária Šimek – členka OZ Čisté srdce, dobrovoľníčka, sociálna pracovníčka

Spolupracovníci Centra a OZ Čisté srdce
Mgr. Radoslav Danko (evanjelický farár, člen Správnej rady OZ Čisté srdce)
Mgr. Vladimíra Perničková (riaditeľka ZŠsMŠ Veľké Leváre)
Mgr. Martina Allertová (zástupkyňa MŠ Veľké Leváre)
Mgr. Lucia Ďuráková 
– pedagogička elementaristka
Mgr. Ivana Nimschová – pedagogička, Bc. Martin Hruboš – zvukový technik, fotograf,  Mgr. Katarína Lukáčová – pedagogička, IngArch Lenka Masopustová, Mgr. Rebecca Murray – pedagogička a koordinátorka dobrovoľníckeho programu DofE ZŠ Veľké Leváre, Mgr. Alžbeta Šurinová – riaditeľka CVČ Malacky, Mgr. Beáta Reifová – pedagogička, divadelníčka, vedúca divadla Falangír,  p. Adriana Očenášová – kancelária MAS Dolné Záhorie, p. Monika Kakalíková – odbor sociálnych vecí Úrad BSK a ďalší.