Náš tím

Ing. Mária Biksadská
Vyštudovala chemicko-technologickú fakultu na Vysokej škole technickej v Bratislave. Absolvovala postgraduálne štúdium a kurzy v oblasti práva, manažmentu a sociálnej práce. Pôsobila vo verejnej správe; dvanásť rokov pôsobila ako prednostka Obecného úradu vo Veľkých Levároch. Pracovala aj na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách. Pre manažovanie a realizovanie projektu Čisté srdce záhorácke Centrum záujmových aktivít ju oslovil autor projektu Martin Kríž.Od roku 2008 do konca júla 2011 bola manažérkou projektu a riaditeľkou Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch. S činnosťou Centra  ostala však aj naďalej aktívne spojená, a to najmä prostredníctvom aktivít a projektov OZ Čisté srdce, ktorého predsedníčkou je. Občianskym aktivitám sa venuje nielen v obci Veľké Leváre. Pôsobí ako predsedníčka viacerých občianskych združení: OZ Kresťan a práca, OZ Čisté srdce a OZ Katolícka jednota Slovenska – pobočka Veľké Leváre. Rada číta a cestuje. Má rada prírodu a turistiku. Každú voľnú chvíľku, ktorá jej popri tomto všetkom ostáva, venuje svojej rodine.
Mgr. Zuzana Pucherová (Alenová), PhD.
Po strednej pedagogickej škole vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Súčasne so štúdiom na VŠ študovala spev na konzervatóriu. Neskôr na PdF UK v Bratislave napísala a obhájila dizertačnú prácu z pedagogiky. Dlhodobo sa venuje rôznym aspektom výchovy a vzdelávania, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami a OZ. Podieľa sa na organizovaní konferencií a odborných seminárov z oblasti vzdelávania. Pôsobila ako pedagóg na gymnáziu, na UK v Bratislave a TU v Trnave. Istý čas pôsobila ako didaktička pre humanitné a umelecké vzdelávanie na ŠPÚ. Dobrovoľnícky sa venuje kultúrnym aktivitám v obci Veľké Leváre, sociálnej práci a vzdelávacím aktivitám. Je členkou OZ Čisté srdce, v ktorom sa venuje koordinácii projektov. Koordinuje chod Centra záujmových aktivít vo V. Levároch; zabezpečuje komunikáciu Centra s inštitúciami a publicitu. Má na starosti tvorbu a realizáciu preventívnych voľnočasových aktivít pre deti a tvorbu podujatí pre verejnosť. S deťmi realizuje formačné aktivity, hudobno-dramatické aktivity a babský klub. Pri práci s deťmi využíva metódy a techniky dramatoterapie, dramatickej výchovy a muzikoterapie. Má rada svet umenia, divadla a hudby. Je členkou Divadla na hambálku (www.divadlonahambalku.sk). Vedie detské divadlo vo Veľkých Levároch. Venuje sa spevu, hrá na klavír a gitaru. Rada číta, má rada prírodu a cykloturistiku.V súčasnosti je na rodičovskej dovolenke.
Marian Plašil

Pomáhal pri tvorbe projektu Čisté srdce záhorácke centrum záujmových aktivít – bojoval za schválenie projektu. Prešiel rôznymi pracovnými pozíciami ako elektromechanik. Niekoľko rokov podnikal. V centre pracuje od jeho vzniku ako správca budov a vybavenia. Okrem práce v centre sa aktívne venuje hudbe so svojou kapelou. Hrá na klávesy. Je aktívny v evanjelickej cirkvi AV vo Veľkých Levároch ako dozorca zboru a hrá na organ.

Vlastný stôl

Mgr. Beata Michalková

Vyštudovala odbor učiteľstvo I. stupňa a ruský jazyk na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Pôsobila ako učiteľka na ZŠ Veľké Leváre. Ako učiteľka pracovala 38 rokov. Momentálne je už na dôchodku. V centre pracuje od jeho otvorenia. Počas školského roka sa venuje aktivite Vlastný stôl (doučovaniu)  žiakov 1. – 5. ročníka podľa potreby. Okrem doučovania sa zúčastňuje turistických vychádzok a počas letných prázdnin sa venuje deťom v detských letných táboroch, ktoré organizuje centrum.

Priestory
Zuzana Pucherová
Tomáš Richveis
Margita Walterová
Beáta Michálková
Jana Šurková
Lucia Ďuráková
Emília Hoďovská
Helena Horecká
Diana Balážová
Lukáš Richveis
Lenka Masopustová

Dobrovoľníci a spolupracovníci Centra a OZ Čisté srdce
Mária Biksadská
Ivana Nimschová
Milan Hruboš
Zuzana Repková
Zuzana Mičkalíková
Daniela Kalivodová
Alexandra Pastorková
Peter Lukáč
Katarína Lukáčová
Petra Jursová
Pavol Hallon
Jarmila Kalivodová
Iva Jančová
Milan Plačko
Jozef Jurkovič
Marta Prochyrová
Zuzana Beňová
Katarína Gézeová
Martin Hruboš