Náš tím

Ing. Mária Biksadská
Vyštudovala chemicko-technologickú fakultu na Vysokej škole technickej v Bratislave. Absolvovala postgraduálne štúdium a kurzy v oblasti práva, manažmentu a sociálnej práce. Pôsobila vo verejnej správe; dvanásť rokov pôsobila ako prednostka Obecného úradu vo Veľkých Levároch. Pracovala aj na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách. Pre manažovanie a realizovanie projektu Čisté srdce – záhorácke Centrum záujmových aktivít ju oslovil autor projektu Martin Kríž. Od roku 2008 do konca júla 2011 bola manažérkou projektu a koordinátorkou Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch. S činnosťou Centra ostala však aj naďalej aktívne spojená, a to najmä prostredníctvom aktivít a projektov OZ Čisté srdce, ktorého bola v rokoch 2011-2020 predsedníčkou  štatutárkou. Pôsobí tiež v OZ Kresťan a práca, OZ Katolícka jednota Slovenska, pobočka Veľké Leváre. Rada číta a cestuje. Má rada prírodu a turistiku. Každú voľnú chvíľku, ktorá jej popri tomto všetkom ostáva, venuje svojej rodine.

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Po strednej pedagogickej škole vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Súčasne so štúdiom na VŠ študovala spev na konzervatóriu. Neskôr na PdF UK v Bratislave napísala a obhájila dizertačnú prácu z pedagogiky a interkultúrneho vzdelávania. Dlhodobo sa venuje rôznym aspektom výchovy a vzdelávania, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami a OZ. Podieľa sa na organizovaní konferencií a odborných seminárov z oblasti vzdelávania. Pôsobila ako pedagóg na gymnáziu, ako vysokoškolská pedagogička na UK v Bratislave a na TU v Trnave a ako didaktička pre humanitné a umelecké vzdelávanie na ŠPÚ. V rokoch 2011 – 2017 koordinovala chod centra záujmových aktivít. Od júna 2020 je predsedníčkou a štatutárkou OZ Čisté srdce, v ktorom sa venuje koordinácii projektov. Je poslankyňou obecného zastupiteľstva. Venuje sa kultúrnym, vzdelávacím a sociálno-preventívnym aktivitám. Pri práci s deťmi využíva metódy a techniky dramatoterapie, dramatickej výchovy a muzikoterapie.  Je bývalou členkou Divadla na hambálku. V súčasnosti vedie detské divadlo vo Veľkých Levároch. Venuje sa spevu, hrá na klavír a gitaru. Rada číta, má rada prírodu a cykloturistiku.

Marian Plašil
Pomáhal pri tvorbe projektu Čisté srdce – záhorácke centrum záujmových aktivít – bojoval za schválenie projektu. Prešiel rôznymi pracovnými pozíciami ako elektromechanik. Niekoľko rokov podnikal. V centre pracuje od jeho vzniku ako správca budov a vybavenia. Okrem práce v centre sa aktívne venuje hudbe so svojou kapelou. Hrá na klávesy. Je aktívny v evanjelickej cirkvi AV vo Veľkých Levároch ako dozorca zboru a organista.

Vlastný stôl
Mgr. Beata Michalková
Vyštudovala odbor učiteľstvo I. stupňa a ruský jazyk na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Pôsobila ako učiteľka v ZŠ s MŠ Veľké Leváre. Ako učiteľka pracovala 38 rokov. V centre pracuje od jeho otvorenia. Počas školského roka sa venuje aktivite Vlastný stôl – pomáha deťom v príprave na vyučovanie. Okrem doučovania sa zúčastňuje turistických vychádzok a počas letných prázdnin všetkých prázdninových aktivít, ktoré centrum organizuje.

Priestory
Margita Walterová, Beáta Michálková, Jana Šurková, Lucia Ďuráková, Emília Hoďovská, Helena Horecká, Lukáš Richveis, Simona Studeničová, Dagmar Včelková st.

Dobrovoľníci a spolupracovníci Centra a OZ Čisté srdce
Mária Biksadská, Ivana Nimschová, Zuzana Pucherová, Zuzana Repková, Zuzana Mičkalíková, Daniela Kalivodová, Alexandra Pastorková, Katarína Lukáčová, Petra Jursová, Pavol Hallon, Jarmila Kalivodová, Iva Jančová, Milan Plačko, Jozef Jurkovič, Marta Prochyrová, Zuzana Beňová, Katarína Gézeová, Martin Hruboš