Náš tím

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (predsedníčka a štatutárka OZ Čisté srdce)
Po strednej pedagogickej škole vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Súčasne so štúdiom na VŠ študovala spev na konzervatóriu. Neskôr na PdF UK v Bratislave napísala a obhájila dizertačnú prácu z pedagogiky a interkultúrneho vzdelávania. Absolvovala vzdelávanie terapeutické techniky v sociálnej práci – modul dramatoterapia. Dlhodobo sa venuje rôznym aspektom výchovy a vzdelávania, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami. Podieľa sa na organizovaní konferencií a odborných seminárov z oblasti vzdelávania. Pôsobila ako pedagóg na gymnáziu, na UK v Bratislave a TU v Trnave, aj ako didaktička pre humanitné a umelecké vzdelávanie na ŠPÚ. V rokoch 2011 – 2017 koordinovala chod centra záujmových aktivít. Od júna 2020 je  štatutárkou a projektovou manažérkou OZ Čisté srdce. V rámci projektov realizuje preventívne aktivity pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri práci využíva metódy a techniky dramatoterapie, dramatickej výchovy a muzikoterapie.  Je poslankyňou obecného zastupiteľstva a redaktorkou Levárskych novín. Je bývalou členkou Divadla na hambálku. V súčasnosti vedie detské divadlo vo Veľkých Levároch. Venuje sa spevu, hrá na klavír a gitaru. Rada číta, má rada prírodu a cykloturistiku.

Ing. Mária Biksadská (členka Správnej rady OZ Čisté srdce)
Vyštudovala chemicko-technologickú fakultu na Vysokej škole technickej v Bratislave. Absolvovala postgraduálne štúdium a kurzy v oblasti práva, manažmentu a sociálnej práce. Pôsobila vo verejnej správe; dvanásť rokov pôsobila ako prednostka Obecného úradu vo Veľkých Levároch. Pracovala aj na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách. Pre manažovanie a realizovanie projektu Čisté srdce – záhorácke Centrum záujmových aktivít ju oslovil autor projektu Martin Kríž. Od roku 2008 do konca júla 2011 bola manažérkou projektu a koordinátorkou Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch. S činnosťou Centra ostala však aj naďalej aktívne spojená, a to najmä prostredníctvom aktivít a projektov OZ Čisté srdce, ktorého bola v rokoch 2011-2020 predsedníčkou a štatutárkou. Pôsobí tiež v OZ Kresťan a práca, OZ Katolícka jednota Slovenska, pobočka Veľké Leváre. Rada číta a cestuje. Má rada prírodu a turistiku. Každú voľnú chvíľku, ktorá jej popri tomto všetkom ostáva, venuje svojej rodine.

p. Marián Plašil (člen Dozornej rady OZ Čisté srdce)
Pomáhal pri tvorbe projektu Čisté srdce – záhorácke centrum záujmových aktivít – bojoval za schválenie projektu. Prešiel rôznymi pracovnými pozíciami ako elektromechanik. Niekoľko rokov podnikal. V centre pracuje od jeho vzniku ako správca budov a vybavenia. Okrem práce v centre sa aktívne venuje hudbe so svojou kapelou. Hrá na klávesy. Je aktívny v evanjelickej cirkvi AV vo Veľkých Levároch ako dozorca zboru a organista.

Vlastný stôl (pomoc deťom pri príprave na vyučovanie)
Mgr. Beáta Michálková (členka OZ Čisté srdce)
Vyštudovala odbor učiteľstvo I. stupňa a ruský jazyk na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Pôsobila ako učiteľka v ZŠ s MŠ Veľké Leváre. Ako učiteľka pracovala 38 rokov. V centre pracuje od jeho otvorenia. Počas školského roka sa venuje aktivite Vlastný stôl – pomáha deťom v príprave na vyučovanie. Okrem doučovania sa zúčastňuje turistických vychádzok a počas letných prázdnin všetkých prázdninových aktivít, ktoré centrum organizuje.

A ďalší pedagógovia a dobrovoľníci
Mgr. Margita Walterová, p. Emília Hoďovská, Mgr. Jana Šurková, Mgr. Lucia Ďuráková, p. Helena Horecká, p. Dagmar Včelková st., Mgr. Katarína Lukáčová, p. Mária Šimek, Mgr. Sylvia Ťažárová

Spolupracovníci Centra a OZ Čisté srdce
Mgr. Radoslav Danko (evanjelický farár, člen Správnej rady,, OZ Čisté srdce), Mgr. Lukáš Richveis (koordinátor Centra záujmových aktivít, Obec Veľké Leváre), IMgr. Vladimíra Perničková (riaditeľka ZŠsMŠ Veľké Leváre), Simona Studeničová, Mgr. Ivana Nimschová, Alexandra Pastorková, Milan Hruboš, Martin Hruboš