Náš tím

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (štatutárka a manažérka projektov OZ Čisté srdce)
Po strednej pedagogickej škole vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Súčasne so štúdiom na VŠ študovala spev na konzervatóriu. Neskôr na PdFUK v Bratislave obhájila dizertačnú prácu z pedagogiky – interkultúrneho vzdelávania. Absolvovala vzdelávanie terapeutické techniky v sociálnej práci – modul dramatoterapia. Dlhodobo sa venuje rôznym aspektom výchovy a vzdelávania, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami. Podieľa sa na organizovaní konferencií a odborných seminárov z oblasti vzdelávania, publikuje. Pôsobila ako pedagóg na gymnáziu, na UK v Bratislave a TU v Trnave, aj ako didaktička pre humanitné a umelecké vzdelávanie na ŠPÚ. V rokoch 2011 – 2017 koordinovala chod centra záujmových aktivít. Od júna 2020 je  štatutárkou a projektovou manažérkou OZ Čisté srdce. V rámci projektov realizuje preventívne aktivity pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri práci využíva metódy a techniky dramatoterapie, dramatickej výchovy a muzikoterapie.  Je poslankyňou obecného zastupiteľstva a redaktorkou Levárskych novín. Je členkou Divadla na hambálku. V súčasnosti vedie detské divadlo vo Veľkých Levároch. Venuje sa spevu, hrá na klavír a gitaru. Rada číta, má rada prírodu a cykloturistiku.

Ing. Mária Biksadská (členka Správnej rady OZ Čisté srdce, manažérka projektov)
Vyštudovala chemicko-technologickú fakultu na Vysokej škole technickej v Bratislave. Absolvovala postgraduálne štúdium a kurzy v oblasti práva, manažmentu a sociálnej práce. Pôsobila vo verejnej správe; dvanásť rokov pôsobila ako prednostka Obecného úradu vo Veľkých Levároch. Pracovala aj na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách. Pre manažovanie a realizovanie projektu Čisté srdce – záhorácke Centrum záujmových aktivít ju oslovil autor projektu Martin Kríž. Od roku 2008 do konca júla 2011 bola manažérkou projektu a manažérkou Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch. S činnosťou Centra ostala však aj naďalej aktívne spojená, a to najmä prostredníctvom aktivít a projektov OZ Čisté srdce, ktorého bola v rokoch 2011-2020 predsedníčkou a štatutárkou. V rámci projektov OZ Čisté srdce zameraných na sociálno-preventívne voľnočasové aktivity pre deti a mládež sa venuje okrem manažmentu najmä formačným a klubovým aktivitám, poradenským a konzultačným činnostiam v oblasti základného sociálneho poradenstva  a organizovaniu odborných seminárov z oblasti sociálnej práce. Rada číta a cestuje. Má rada prírodu a turistiku. Každú voľnú chvíľku, ktorá jej popri tomto všetkom ostáva, venuje svojej rodine.

p. Marián Plašil (člen Dozornej rady OZ Čisté srdce, správca centra)
Pomáhal pri tvorbe projektu Čisté srdce – záhorácke centrum záujmových aktivít – bojoval za schválenie projektu. Prešiel rôznymi pracovnými pozíciami ako elektromechanik. Niekoľko rokov podnikal. V centre pracuje od jeho vzniku ako správca budov a vybavenia. Okrem práce v centre sa aktívne venuje hudbe so svojou kapelou. Hrá na klávesy. Je aktívny v evanjelickej cirkvi AV vo Veľkých Levároch ako dozorca zboru a organista.

Mgr. Veronika Bullová (koordinátorka projektových aktivít v centre, spolupracovníčka OZ Čisté srdce)
Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už ako študentka vysokej školy pomáhala ako dobrovoľníčka s deťmi v centre, pri realizácii sociálno-preventívnych voľnočasových aktivít pre deti a mládež v centre, pri podujatiach v obci Veľké Leváre. Dlhodobo spolupracuje s OZ Čisté srdce a Obcou Veľké Leváre. Od októbra 2021 pôsobí koordinátorka aktivít v centre záujmových aktivít. Pomáha deťom s prípravou na vyučovanie, vedie formačné aktivity pre mladšie deti, pomáha pri klubových večeroch pre tínedžerov. Spoluspravuje informačné kanály obce Veľké Leváre a je redaktorkou Levárskych novín. Má rada prírodu, kultúru a literatúru.

Vlastný stôl (každodenná pomoc deťom pri príprave na vyučovanie) + Prípravníček pre budúcich prvákov počas letných prázdnin
Mgr. Beáta Michálková (členka OZ Čisté srdce, pedagogička – elementaristka, v centre pracuje od jeho otvorenia)

Mgr. Margita Walterová (členka OZ Čisté srdce, pedagogička – elementaristka, v centre pracuje od jeho otvorenia)
p. Emília Hoďovská (členka OZ Čisté srdce, pedagogička – elementaristka)
Mgr. Jana Šurková (členka OZ Čisté srdce, pedagogička)

Ďalší projektoví pracovníci, pedagógovia a dobrovoľníci
PeadDr. Mária Šimek – členka OZ Čisté srdce, dobrovoľníčka, sociálna pracovníčka
Mgr. Sylvia Ťažárová – členka OZ Čisté srdce, špeciálna pegagogička
Mgr. Lucia Ďuráková  – pedagogička elementaristka
Mgr. Lucia Kanisová – psychologička
p. Dagmar Včelková st. – dobrovoľníčka
p. Nora Kočnárová – dobrovoľníčka Zdravé regióny

Spolupracovníci Centra a OZ Čisté srdce
Mgr. Radoslav Danko (evanjelický farár, člen Správnej rady,, OZ Čisté srdce)
Mgr. Vladimíra Perničková (riaditeľka ZŠsMŠ Veľké Leváre)
p. Helena Horecká, Mgr. Simona Studeničová, Mgr. Ivana Nimschová, Bc. Alexandra Pastorková, Mgr. Milan Hruboš, Bc. Martin Hruboš,  Mgr. Katarína Lukáčová, IngArch Lenka Masopustová,