O centre

Centrum záujmových aktivít vo Veľkých Levároch zriadila obec Veľké Leváre vďaka nenávratnému finančnému príspevku z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

Centrum vzniklo a funguje vďaka projektu Čisté srdce − záhorácke Centrum záujmových aktivít, ktorý vypracoval v roku 2006 Mgr. Martin Kríž.
Cieľom je vytvárať a ponúknuť podmienky na zmysluplné trávenie voľného času deťom a mládeži ohrozenej rôznymi druhmi závislostí, záškoláctvom a predčasným opustením vzdelávacieho systému, kriminalitou, sociálnym vylúčením a hodnotovou dezorientáciou.

Centrum reaguje na tieto potreby rozšírením ponuky dostupných voľnočasových záujmových aktivít. Vychádza zo známej skutočnosti, že široká a kvalitná ponuka záujmových aktivít je jednou z najlepších foriem prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov.

Keďže plánované aktivity si vyžadujú aj potrebné priestory, v rámci projektu bola naplánovaná a zrealizovaná rekonštrukcia budovy centra. Nové priestory na voľnočasové aktivity vznikli v jej podkroví a na dvore, z ktorého sa vytvorilo detské ihrisko. Vybudované priestory – okrem plánovaných projektových aktivít – slúžia aj rôznym dobrovoľníckym občianskym aktivitám v obci Veľké Leváre a širšej verejnosti.

Ďalšie informácie o projekte a o našom centre nájdete v bulletinoch.

Bulletin Už 10 rokov spájame sily pre dobrú vec, 2019
Bulletin vydalo OZ Čisté srdce pri príležitosti 10. výročia vzniku Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch a 15. výročia založenia občianskeho združenia Čisté srdce.

Bulletin O nás
, 2011