O centre

Centrum záujmových aktivít vo Veľkých Levároch zriadila obec Veľké Leváre vďaka nenávratnému finančnému príspevku z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

Centrum vzniklo a funguje vďaka projektu „Čisté srdce, záhorácke Centrum záujmových aktivít“ , ktorý vypracoval v r. 2006 Mgr. Martin Kríž.
Cieľom je vytvárať a ponúknuť podmienky na zmysluplné trávenie voľného času deťom a mládeži ohrozenej rôznymi druhmi závislostí, záškoláctvom a predčasným opustením vzdelávacieho systému, kriminalitou, sociálnym vylúčením a hodnotovou dezorientáciou.

Centrum reaguje na tieto potreby rozšírením ponuky dostupných voľnočasových záujmových aktivít. Vychádza zo známej skutočnosti, že široká a kvalitná ponuka záujmových aktivít je jednou z najlepších foriem prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov.

Keďže plánované aktivity si vyžadujú aj potrebné priestory, v rámci projektu bola naplánovaná a zrealizovaná rekonštrukcia budovy centra. Nové priestory na voľnočasové aktivity vznikli v podkroví a na dvore pri budove Centra, z ktorého sa vytvorilo detské ihrisko. Vybudované priestory – okrem plánovaných projektových aktivít – slúžia aj rôznym dobrovoľníckym občianskym aktivitám v obci Veľké Leváre a širšej verejnosti.

Ďalšie informácie o projekte a o našom centre nájdete v bulletinoch

Bulletin 1.
Aktivity v Centre (pdf 191 Kb)
Bulletin 2.
Aktivity v Centre (pdf 662 Kb)
Bulletin 3.
Prečo (pdf 2 738 Kb)
Bulletin 4.
Zrekonštruované priestory (pdf 434 Kb)
Bulletin 5.
Dosiahli sme cieľ? (pdf 5 516 Kb)